Skip to Content

Coaching

Gert de Wit - Coaching - WerkwijzeCoaching is er voor iedereen. Ik richt mij op persoonlijke coaching in brede zin. Maar mijn specialiteit is onderwijs.

Organisaties zijn erbij gebaat dat medewerkers optimaal functioneren. Dat is belangrijk voor de medewerker en voor de organisatie. Werk is voor de meeste mensen een belangrijk onderdeel van hun levensvervulling. Wanneer je in je werk vastloopt, dan geeft dat negatieve gevoelens. Dat kan werk en persoonlijke ontwikkeling belemmeren. Dan kan professionele coaching een hulpmiddel zijn tot revitalisatie.

Te denken valt aan zaken als:

 • omgang met (lastige) collega’s / ouders
 • het voeren van moeilijke gesprekken
 • omgaan met werkdruk
 • het organiseren van je workload
 • de inhoud van je werk
 • planningen e.d.
 • loopbaancoaching

Maar ook in het persoonlijk leven kan reflecteren op wat je doet en wat je wenst soms leiden tot nieuwe inzichten in bijvoorbeeld opvoeding en relaties. Als coach zal ik je dan een spiegel voor houden die het mogelijk maakt zaken vanuit een ander perspectief te zien. Je doel en waarden zijn richtinggevend.

Coaching is geen therapie.

Wat ben ik blij dat ik in contact ben gekomen met Gert!

Ik ben leerkracht in het basisonderwijs en zie liefde en verantwoordelijkheid als mijn drijfveren. Ik merkte dat ik op een punt kwam dat ik minder overzicht kreeg en teveel verantwoordelijkheid droeg. Dit zorgde voor onrust in mijn hoofd en lijf. Om wat meer rust te gaan ervaren heeft Gert mij geleerd te zoeken naar oorzaken van onrust. Door mijzelf vragen te stellen, casussen te delen en acties te ondernemen, ben ik verder gekomen. Hij heeft mij geholpen bij het opstellen van doelen en uitdagingen meegegeven. Ik ben bewuster over mijn gedrag gaan nadenken. Door Gert zijn open houding en prettige, directe manier van communiceren kon ik mijzelf openstellen. Ik heb vertrouwen in mijzelf gekregen, durf meer in contact te staan met collega’s en heb voornamelijk geleerd door te doen. Ik kan met deze coaching mijn team versterken en voel mij veel rustiger dan voorheen.

Gert bedankt, ik heb de coaching als heel prettig ervaren. Ik kan met jouw manier van denken en werken anderen nu ondersteunen en toepassen wat ik heb geleerd.

Testimonial geschreven door: S.K. – Leerkacht

Oriëntatiegesprek

Ik werk volgens de werkwijze van het opleidingsinstituut ExtraMile Academy, wier motto is:

“Realizing hidden human power and talent in life”

Uiteindelijk kan coaching pas succesvol zijn, als u zich daar voor open stelt. In een gratis oriëntatiegesprek verkennen we of samenwerking, aan het door u voor de coaching gestelde doel, wenselijk is. Dit gesprek kunt u zien als een intake.

De structuur van de intake is als volgt:

 • coach en cliënt introduceren zichzelf
 • de cliënt benoemt de reden voor het aan willen gaan van de coaching
 • de cliënt benoemt zijn werkwijze
 • beiden onderzoeken of coaching benodigd is en geaccepteerd wordt
 • de cliënt benoemt zijn/haar doel dat met de coaching bereikt dient te worden
 • de coach bepaalt of dit binnen zijn bekwaamheid als coach valt

De samenwerking tussen cliënt en coach is er een van geheimhouding.

Maar het kan zijn dat u door uw werkgever bent gevraagd een coachingsessie te ondernemen. In dat geval zal vooraf moeten worden vastgesteld hoe om gegaan dient te worden met de inhoudelijke informatie uit de coaching. Hoe bijvoorbeeld verslaglegging naar de werkgever is geregeld. De cliënt moet daar mee instemmen. Dit wordt schriftelijk vastgelegd.

Terugkijkend op de coachbijeenkomsten met Gert overheerst bij mij een gevoel van dankbaarheid. Hoewel de insteek om tot coaching over te gaan in mijn geval een niet zo gebruikelijke is geweest, hebben de bijeenkomsten mij geholpen de eigen gevoelens eerlijk te onderzoeken en erover in gesprek te gaan met de betrokkenen.

Waar ik voorheen geneigd was dingen die voor mij van belang waren omwille van de harmonie onbesproken te laten, werd ik door Gert aangemoedigd om dit niet te doen. Ik heb dit met succes uitgeprobeerd, en het voelde goed. Dank je wel, Gert!

Ik had dat zetje net nodig.

Testimonial geschreven door: H.W. – Leerkacht

Werkwijze

Mijn coaching is bedoeld om uw persoonlijke optreden, ten aanzien van uw doel, te optimaliseren. Dit kan leiden tot een grotere effectiviteit in werk en persoonlijk leven. Dat betekent wel dat u uitdagingen hebt aan te gaan met uzelf. Sleutelwoorden hierbij zijn:

Drijfveren
Elk mens heeft vanuit eigen verleden en ervaringen zijn leven vormgegeven. Soms uit zich dit in gedrag en/of uitingen waar men niet tevreden mee is. De coaching maakt het mogelijk de uitdaging aan te gaan deze onwenselijke gedragingen te transformeren in wenselijke eigenschappen.

Assertiviteit
Om oude gewoonten te veranderen moet er een mate van assertiviteit zijn om dit mogelijk te maken. De coaching zorgt voor een gezamenlijk commitment van coachee en coach die dit mogelijk maakt.

Verantwoordelijkheid
Geregeld beïnvloedt de omgeving je als mens negatief. Dat maakt soms dat je bepaalde zaken dan maar niet doet, terwijl je het eigenlijk wel wilt, of weet dat dit eigenlijk zou moeten. De coaching zorgt ervoor dat het denken hierin verandert.

Plezier
Veel mensen vergeten te genieten, omdat zij teveel op het resultaat van hun handelen zijn gericht. De coaching is erop gericht je het plezier van het werk- en/of leefproces weer te laten ervaren.

Focus
Ondanks aanwezig talent en ervaringen, komen kwaliteiten van mensen soms niet uit de verf door een gemis aan focus ofwel doelgerichtheid. De coaching is erop gericht deze focus aan te brengen.

Actie
In werk en leven is meestal wel duidelijk “wat” er gedaan moet worden, maar niet zozeer hoe. De coaching leert je plannen te maken door in actie te komen.

Resultaat
Uiteindelijk gaat alles natuurlijk om het behalen van resultaat. Leren te genieten van het proces naar een resultaat toe, dat is op zichzelf al een resultaat.

In de gesprekken met Gert kreeg ik diverse methoden aangereikt om mijn eigen handelen te analyseren. Onder meer door het gebruik van stappenplannen, zoals hoe om te gaan met teleurstellingen bij jezelf. Zo zag ik mijn patronen en kon die doorbreken.

Gert gaf mij verschillende middelen om naar mezelf en mijn werk te kijken. Bijvoorbeeld door succeservaringen op te schrijven aangezien dit kan bijdragen aan een positievere kijk op de dagelijkse werkzaamheden. De coaching was wekelijks, hierdoor bleef het proces op gang.

Testimonial geschreven door: T.F. – Leerkacht

Tarieven

De tarieven zijn afhankelijk van de wens van de cliënt. Vooraf is niet altijd duidelijk hoeveel meetings er nodig zijn om het doel te bereiken. Dan is een uurtarief mogelijk. Ook een totaaltarief is mogelijk.

Voor particulieren zijn de prijzen inclusief BTW.
Voor werkgevers zijn de prijzen exclusief BTW.

Een totale coachingsessie omvat 5 tot 7 meetings, exclusief een gratis oriëntatiegesprek. De totaalprijs van een hele sessie is € 900,=

De prijs per meeting is € 125,= per meeting van 1 tot 11/2 uur. Het oriëntatiegesprek is gratis.

Eventuele reis- en verblijfskosten worden apart in rekening gebracht.

Op aanvraag stel ik graag een offerte voor u op. Indien akkoord wordt deze offerte door beide partijen ondertekend.

Website design by: The Imagineering Suite © 2019
GertdeWit.nl